• Algemene voorwaarden
 • Privacy verklaring
 • Website disclaimer
 • Algemene voorwaarden

  Door gebruik te maken van onze website, onze diensten of het boeken van een afspraak verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden:

  Prijzen

  De prijslijst op onze website staat aangegeven in euro incl. BTW, wijzigingen voorbehouden. Prijs op moment van boeking geldt.

  Promoties

  Alle onze promotie’s zijn uiterlijk geldig tot de erbij vermelde geldigheidsdatum.

  Betaling

  Alle behandelingen bij Haar Laser Team zijn onmiddellijk te betalen en eisbaar.
  De betaling voor de door ons geleverde prestaties gebeurt uitsluitend in euro. Naast contante betalingen accepteren wij ook Payconic of overschrijving.

  Vertragingen

  Gelieve steeds stipt op uw afspraak te komen. 
  Bij een vertraagde aankomst kan de behandelingstijd worden verkort, zodat een planmatig begin van de volgende behandeling kan worden gewaarborgd.

  Annulatie van een afspraak

  De door u geboekte behandelingen worden uitsluitend voor u gereserveerd. Gelieve bij belet minimum 48u op voorhand te verwittigen. Voor elke consultatie die geannuleerd is na 48u of niet gewettigd,zijn wij verplicht om een onkostenvergoeding aan te rekenen van 20% op de som van uw behandeling. Dit voor het respect naar andere klanten toe die moeten wachten om een afspraak te kunnen maken. Afspraken die niet door u worden afgezegd, worden 100% in rekening gebracht.

  Onze laserbehandelingen worden met veel zorg uitgevoerd door ervaren verpleegkundige lasertherapeuten. Wij streven steeds in de best mogelijke omstandigheden naar een maximaal resultaat voor de klant. Doch de door ons vooropgestelde resultaten zijn niet bindend gezien deze afhangt van de biologische en variabele interactie tussen de klant en de behandeling. Bij elke behandeling zijn onvoorziene reacties mogelijk.

  Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele opgelopen schade, die mogelijks het gevolg zou kunnen zijn van onvolledige of verkeerde verstrekte informatie door de klant.

  Wij behouden ons het recht om een behandeling te weigeren, indien wij van mening zijn dat hiervoor een medische en/of andere reden bestaat.

  Privacy verklaring

  Haar Laser Team is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

  info@haarlaser.team

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Haar Laser Team verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Identificatie- en contactgegevens:

  - Voor- en achternaam

  - Geslacht

  - Geboortedatum

  - Adresgegevens

  - Telefoonnummer

  - E-mailadres

  - IP-adres

  - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  - Locatiegegevens

  - Gegevens over uw activiteit op onze website

  - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen(bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

  - Internetbrowser en apparaat type

  - Bankrekeningnummer

  Medische gegevens: 

  medicatie en medische behandelingen die een effect zouden kunnen hebben op de laserbehandeling

  Foto’s van te behandelen of behandelde zones

  Eventuele incidenten en klachten


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Haar Laser Team verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  - gezondheid

  - gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder worden dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@haarlaser.team, dan verwijderen wij deze informatie.

  - Genetische gegevens

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Haar Laser Team verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Om u een optimale dienstverlening te kunnen garanderen voor onze laserbehandelingen. Bij deze behandelingen is het voor ons belangrijk om informatie over uw gezondheid en eventuele medicatie te kennen, daar deze bijwerkingen kunnen veroorzaken.

  - foto’s verzamelen we om de vooruitgang van uw behandeling op te volgen en de doeltreffendheid te kunnen aantonen. U kan aangeven dat u niet wenst dat er foto’s genomen worden.

  - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  - Het afhandelen van uw betaling

  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  - Om goederen en diensten bij u af te leveren

  - Haar Laser Team analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  - Haar Laser Team verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Hoelang we persoonsgegevens bewaren

  Haar Laser Team bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In praktijk betekent dit dat wij uw gegevens in principe blijvend bijhouden, daar na de initiële behandelingen een jaarlijkse onderhoudsbeurt behandeling wordt voorzien.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Haar Laser Team verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aaneen wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haar Laser Team blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Haar Laser Teamgebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Haar Laser Team gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. Hieronder een overzicht:

  [ Bijvoorbeeld:Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haar Laser Team en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@haarlaser.team. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Haar Laser Team wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

  Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

  Haar Laser Team neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@haarlaser.team

  Website Disclaimer

  Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van deze site, met inbegrip van logo’s, beelden, teksten, tekeningen,data, product- of bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Haar Laser Team of rechthoudende derden.

  Beperking van aansprakelijkheid

  De informatie op de website is van informatieve aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

  Haar Laser Team levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Haar Laser Team de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

  Laser-comfort kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

  De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Haar Laser Team geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

  Haar Laser Team kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen,werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

  Haar Laser Team verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd.

  Zeg vaarwel tegen scheren
  Drop the razor, start thinking laser!
  Boek nu